1. Sắp xếp quy trình làm việc của giám sát theo thứ tự