2. Quy trình khảo sát công trình sữa chữa nội thất gồm những gì?