Các công trình có phụ cấp có mặt và chấm công vào thời gian nào?