Câu 2: Khảo sát phần M&E (phần MI) gồm những hạng mục nào?