Câu 3: Khảo sát phần nội thất gồm những hạng mục nào?