Đối với giải trình chấm công sử dụng trong trường hợp nào?