Đối với phần Fix (phần thô) giám sát cần thực hiện những gì?