Hạng mục nội thất (phân Fur) giám sát cần thực hiện những gì?