Phần đề xuất khắc phục sửa chữa sử dụng trong trường hợp nào?