Phần đề xuất làm phát sinh sử dụng cho trường hợp nào?