Phần mục đích sử dụng làm mới dùng để đề xuất trong trường hợp nào?