Trong các cách dưới đây, cách nào dùng để thông báo cho Cdt thời gian khảo sát?