1. Có bao nhiêu công tác chủ đầu tư cần phải chuẩn bị hoặc ký ủy quyền bàn giao cho công ty trước khi khởi công xây dựng một công trình?