1: Kết quả sau khi thực hiện quy trình bảo trì bảo hành?