145. Nếu khách nói “anh cần bàn bạc thêm với vợ đã” bạn sẽ nói thế nào với khách hàng?