145. Trong khoảng thời gian tư vấn với khách hàng bạn nên hỏi khách thế nào ?