146. Bạn cần nói gì khi khách hàng nói: “ Để về nhà anh suy nghĩ thêm”