147. NHỮNG CÁCH NÀO SAU ĐÂY LÀ CÁCH ĐỂ GIẢM GIÁ CHO KHÁCH HÀNG 1 CÁCH PHÙ HỢP : ( chọn các đáp án đúng)