147. VÌ SAO KHÔNG NÊN GIẢM GIÁ BÁN NẾU KHÔNG CÓ CHIẾN LƯỢC GIẢM GIÁ CỦA CÔNG TY? ( chọn các đáp án đúng)