151.3. ỨNG MUA VẬT TƯ dùng để ứng cho Nhà cung cấp & Thầu phụ.