151.6. Danh mục chi số 23 ĐỀ NGHỊ GIẢI CHI. dùng để làm gì?