151.7. Những mục nào trong đề xuất là bắt buộc phải có?