2. CĐT cần xác định nhu cầu gia đình gồm danh sách thành viên trong gia đình và các nhu cầu không gian sinh hoạt?