2. Hồ sơ cần chuẩn bị ở trước khi xây dựng nhà ở CĐT hoặc Nhà thầu xây dựng đã được ủy quyền bao gồm?