2: Kịch bản – quy trình chăm sóc khách hàng gồm bao nhiêu bước?