2: Quy trình – quy trình bảo trì bảo hành gồm bao nhiêu bước?