2: Sau lời giới thiệu sẽ xảy ra trường hợp Khách hàng bận hoặc từ chối nghe điện thoại thì nên giải quyết ra sao?