2: Sau lời giới thiệu sẽ xảy ra trường hợp Nói bận để từ chối khéo thì nên giải quyết ra sao?