2. về sớm gặp khách hàng thì có được tính công không.?