3. CĐT phải liên hệ với các cơ quan nào để bắn lấy mốc tọa độ của khu đất?