3: Chứng minh chất lượng sản phẩm, sự nổi trội của sản phẩm/dịch vụ bằng cách: