3: Dựa vào chỉ số nào thực tế của khách hàng thông qua các bước trên để thực hiện hoặc không thực hiện bước bán hàng hoặc xin lời giới thiệu?