3. mua vật tư có được tính công dù đến muộn (có làm đơn vắng mặt)