3. Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ sẽ được cấp phép sau 7 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ?