3. Thời gian từ 30 đến 45 ngày với hồ sơ hợp lệ là?