Câu 1: Chiếu sáng theo nguyên tắc cân bằng Âm Dương sẽ giúp cho các không gian thuần được hỗ trợ tốt hơn bằng năng lượng ánh sáng, quan hệ về hình thế cải thiện tích cực hơn?