Câu 1: Làm thế nào để xây dựng tính kỷ luật cho bản thân?