Câu 1: Mục đích, ý nghĩa của quy trình bán hàng tại cửa hàng