Câu 1: Nên bỏ thời gian 60 – 90 phút để lập tiến độ cơ bản vì?