Câu 1: Những thế nhà hay đất có dạng tam giác hình thang góc xéo được quy về dạng?