Câu 1: Ông việc đã sai quân lính đặt 1 hòn đá to giữa lối đi để?