Câu 1: Phải có sự tương đồng về phong cách/ vật liệu giữa trong – ngoài?