Câu 1: Văn hóa đổ lỗi cho hiện tượng, sự vật, sự việc của người Việt ngày nay đang là một: