Câu 1: Về công trình xây dựng cần miêu tả từ bao quát đến chi tiết về?