Câu 2: Bố trí ánh sáng phù hợp trên nguyên tắc Tương Sinh Tương Khắc của Ngũ Hành là dựa vào …… của không gian ta xét thiên về hành nào mà điều chỉnh.?