Câu 2: nghệ thuật dùng gương liên quan nhiều đến cách ?