Câu 2: Những người hay ghi chép long biết ơn hàng tuần sẽ đạt được: