Câu 2: “ Thành quả của … mỗi ngày tạo ra thành công lớn cuối mỗi chặng đường.”