Câu 2: Theo lời khuyên diện tích lý tưởng phù hợp nhất với giếng trời là: