Câu 2: TRONG BÀI HỌC TRÊN KHOẢNG XANH THUỘC HÀNH GÌ?